هفتمین طرح ختم صلوات

لیست 313 نفری اول

1- خانم عقیق

2 - آقای مرتضی رحیمی

3 - آقای مصطفی بخشی

4- خانم بی سیم چی

5- آقای بابا عظیمی

6 - جناب حیران

7 - خانم آناهیل 1

8 - خانم آناهیل 2

9 - خانم آناهیل 3

10 - خانم آناهیل 4

11 - خانم آناهیل 5

12 - خانم آناهیل 6

13- خانم آناهیل 7

14 - خانم آناهیل 8

15 - خانم آناهیل 9

16 - خانم آناهیل 10

17 - خانم آناهیل 11

18 - خانم آناهیل 12

19 - خانم آناهیل 13

20 - خانم آناهیل 14

21 - خانم آناهیل 15

22 - خانم آناهیل 16

23 - خانم آناهیل 17

24 - خانم آناهیل 18

25 - خانم آناهیل 19

26 - خانم آناهیل 20

27 - خانم آناهیل 21

28 - خانم آناهیل 22

29 - آقای حاج سعید

30 - خانم یاس سپید

31 - آقای وحید ساقی

32 - خانم یاس سحرگاهی

33- آقای پلاک 110f

34 - آقای سینا صادقی

35 - آقای مهرداد آبدارباشی

36 - خانم بهار عاشقی

37- خانم سپیده

38 - آقای حامد زاهدی

39 - خانم ساقی رضوان

40 - خانم سحر

41 - خانم محیا

42 - آقای 707 گروه صالحین

43 - خانم قهرمانی

44 - خانم رعنا 1

45 - خانم رعنا 2

46 - خانم رعنا 3

47 - خانم رعنا 4

48 - خانم رعنا 5

49 - خانم رعنا 6

50 - خانم رعنا 7

51 - خانم رعنا 8

52 - خانم رعنا 9

53 - خانم رعنا 10

54 - خانم رعنا 11

55 - خانم رعنا 12

56 - خانم رعنا 13

57 - خانم رعنا 14

58 - خانم رعنا 15

59 - خانم رعنا 16

60 - خانم رعنا 17

61 - خانم زینب

62 - خانم مونا

63 - خانم هدی

64 - خانم عذرا

65 - خانم صفوری کریمی

66 - خانم سلیمه کریمی

67 - خانم سمانه کاظمی

68 - خانم مرضیه کاظمی

69 - خانم ناهید کاظمی

70 - خانم لیلا یونسی

71 - خانم سمیرا طالبی

72 - خانم اعظم طالبی

73 - خانم ملیحه کاظمی

74 - خانم مریم فرهادی

75 - جناب وائل

76 -h

77 - خانم فاطمه مجنون

78 - خانم زهرا یوسفی

79 - خانم صدیقه کریمی

80 - خانم نرگس کریمی

81 - خانم منصوره شعبانی

82 - خانم معصومه عباسی

83 - خانم حدیث کریمی

84 - خانم مریم چراغی

85 - خانم مریم کریمی

86 - خانم سیده آمنه پیروان

87 - خانم فاطمه جعفری راستی

88 - خانم قصه گو 1

89 - خانم قصه گو 2

90 - خانم قصه گو 3

91 - خانم قصه گو 4

92 - خانم فاطمه

93 - آقای سیب سرخ

94 - خانم مهسا

95 - خانم مروارید عرفان

96 - خانم سمیه

97 - خانم مرتضی پور 1

98 - خانم مرتضی پور 2

99 - خانم مرتضی پور 3

100 - خانم مرتضی پور 4

101 - خانم مرتضی پور 5

102 - خانم مرتضی پور 6

103 - خانم مرتضی پور 7

104 - خانم مرتضی پور 8

105 - خانم مرتضی پور 9

106 - خانم مرتضی پور 10

107 - خانم مرتضی پور 11

108 - خانم مرتضی پور 12

109 - خانم مرتضی پور 13

110 - خانم مرتضی پور 14

111 - خانم مرتضی پور 15

112 - خانم مرتضی پور 16

113 - خانم مرتضی پور 17

114 - خانم مرتضی پور 18

115 - خانم مرتضی پور 19

116 - خانم مرتضی پور 20

117 - خانم مرتضی پور 21

118 - آقای علیرضا عبدلی

119 - آقای علیرضا معلم

120 - جناب بی نام

121 - آقای مهدی طلبه

122 - خانم رضوی

123 - خانم مریم منصف

124 - خانم الهام پیچک

125 - آقای یا لیلی 1

126 - آقای یا لیلی 2

127 - آقای یا لیلی 3

128 - آقای یا لیلی 4

129 - آقای یا لیلی 5

130 - آقای یا لیلی 6

131 - آقای یا لیلی 7

132 - آقای یا لیلی 8

133 - آقای یا لیلی 9

134 - آقای یا لیلی 10

135 - آقای یا لیلی 11

136 - آقای یا لیلی 12

137 - آقای یا لیلی 13

138 - آقای یا لیلی 14

139 -  جناب منتظر

140 - منتظران مهدی 1

141 - منتظران مهدی 2

142 -  منتظران مهدی 3

143 -  منتظران مهدی 4

144 -  منتظران مهدی 5

145 - منتظران مهدی 6

146 - منتظران مهدی 7

147 - منتظران مهدی 8

148 - منتظران مهدی 9

149 - منتظران مهدی 10

150 - منتظران مهدی 11

151 - خانم شگوهی

152 - خانم نازنین نویسی

153 - خانم منیر میرزاابوالحسنی

154 - منتظران مهدی 12

155 - منتظران مهدی 13

156 - منتظران مهدی 14

157 - منتظران مهدی 15

158 - منتظران مهدی 16

159 - منتظران مهدی 17

160 - منتظران مهدی 18

161 - منتظران مهدی 19

162 - منتظران مهدی 20

163 - منتظران مهدی 21

164 - منتظران مهدی 22

165 - منتظران مهدی 23

166 - منتظران مهدی 24

167 - منتظران مهدی 25

168 - منتظران مهدی 26

169 - منتظران مهدی 25

170 - منتظران مهدی 26

171 - منتظران مهدی 27

172 - منتظران مهدی 28

173 - منتظران مهدی 29

174 - منتظران مهدی 30

١٧۵ - خانم غلامی *

١٧۶ - خانم رهبر

١٧٧ - خانم کاشانی

١٧٨ - خانم فروتن

١٧٩ - خانم پایدار

١٨٠ - خانم فخری

١٨١ - خانم معیری

١٨٢ - خانم شمس آبادی ١

١٨٣ - خانم شمس آبادی ٢

١٨۴ - خانم شمس آبادی ٣

١٨۵ - خانم شمس آبادی ۴

١٨۶ - خانم شمس آبادی ۵

١٨٧ - خانم شمس آبادی ۶

١٨٨ - خانم شمس آبادی ٧

١٨٩ - خانم شمس آبادی ٨

١٩٠ - خانم شمس آبادی ٩

١٩١ - خانم محبوب

١٩٢ - خانم نصرتی

١٩٣ - خانم جمالی

١٩۴ - خانم خراسانی

١٩۵ - خانم ال طاها

١٩۶ - خانم تولائی

١٩٧ - خانم آشتی خواه

١٩٨ - خانم فاضلی

١٩٩ - خانم سمیعی

٢٠٠ - خانم قاسمی

٢٠١ - خانم طاهرخانی

٢٠٢ - خانم جلیلی

٢٠٣ - خانم اصفهانی ١

٢٠۴ - خانم اصفهانی ٢

٢٠۵ - خانم اصفهانی ٣

٢٠۶ - خانم باغانی

207 - خانم جعفری 1

208 - خانم جعفری 2

209 - خانم جعفری 3

210 - خانم جعفری 4

211 - خانم جعفری 5

212- خانم احمدی

213 - خانم سلیمانی

214 - خانم میثاقی

215 - خانم ابراهیمی ١

216 - خانم ابراهیمی ٢

217 - خانم ابراهیمی ٣

218 - خانم اسکندری ١

219 - خانم اسکندری ٢

220 - خانم جابلاقی

221 - خانم پژوهنده

222 - خانم میرداماد

223 - خانم تاری

224 - خانم حسنی ١

225 - خانم حسنی ٢

226 - خانم شمس

227 - خانم خرده دان

228 - خانم حاج محمدی

229 - خانم نادری

230 - خانم کریمی

231 - خانم یونسی

232 - خانم باقری ١

233 - خانم باقری ٢

234 - خانم باقری ٣

235 - خانم باقری ۴

236 - خانم باقری ۵

237 - خانم باقری ۶

238 - خانم باقری ٧

239 - خانم باقری ٨

240 - خانم باقری ٩

241 - خانم باقری ١٠

242 - خانم باقری ١١

243 - خانم باقری ١٢

244 - خانم رمضانی ١

245 - خانم رمضانی ٢

246 - خانم رمضانی ٣

247 - خانم رمضانی ۴

248 - خانم رمضانی ۵

249 - خانم رمضانی ۶

250 - خانم رمضانی ٧

251 - خانم متلائی

 252 - خانم محمودیان

253 - خانم عزیزی

254 - خانم عزیزی

255 - خانم سلوکی

256 - خانم توکلی

257 - خانم اطهاری

258 - خانم طاهری

259 - خانم احمدی

260 - خانم رجبی

261 - خانم معصومی

262 - خانم سخائی

263 - خانم دهنوی

264 - خانم اله پناه

265 - خانم داوری

266 - خانم فاطمی

267 - خانم کسمائی 1

 268 - خانم کسمائی 2

269 - خانم کسمائی 3

270 - خانم کسمائی 4

271 - خانم کسمائی 5

272 - خانم مختاری

273 - خانم محجوب

274 - خانم سلطانی

275 - خانم کوشائی

276 - خانم میرعماد

277 - خانم کیان مهر

278 - خانم شاهسون

279 - خانم کشوری

280 - خانم شمس آبادی 10

281 - خانم شمس آبادی 11

282 - خانم شمس آبادی 12

283 - خانم شمس آبادی 13

284 - خانم شمس آبادی 14

285 - خانم شمس آبادی 15

286 - خانم شمس آبادی 16

287 - خانم خلج

288 - خانم مهرآذین

289 - خانم سلیمی

290 - خانم مسعودنژاد

291 - خانم پور حسن

292 - خانم عبائی

293 - خانم یونسی

295 - خانم فرید

296 - خانم علام نژاد

297 - خانم طاووسی

298 - خانم اریان پور

299 - خانم طاهری

300 - خانم کمالی

301 - خانم مختوم 1

302 - خانم مختوم 2

303 - خانم مختوم 3

304 - خانم گلپایگانی

305 - خانم تقی زاده

306- ...

307 - ...

308 - خانم کریم پور 1

309 - خانم کریم پور 2

310 - خانم کریم پور 3

311 - خانم کریم پور 4

312 - خانم حکیم پور 5

313 - خانم خان علی

لیست 313 نفری دوم

 314 - مادر خانم نرگس الهی

315 - خانم الهه الهی

316 - خانم مهدیه الهی

317 - خانم جوهری

318 - خانم حکیم پور 5

319 - خانم شعرباف

320 - خانم حسنی

321 - خانم فیض آبادی

322 - خانم رمضانی

323 - خانم منصوری

324 - خانم بهروزی

325 - خانم تمنائی

326 - خانم داداش زاده

327 - خانم پورزند

328 - رحمان نژاد

329 - خانم رستگار

330 - خانم اسدی

331 - خانم عوض آبادی

332 - خانم سنگدهی

333 - خانم کفاش

334 - خانم مرندی 1

335 - خانم مرندی 2

336 - خانم مرندی 3

337 - خانم مرندی 4

338 - خانم مرندی 5

339 - خانم مرندی 6

340 - خانم مرندی 7

341 - خانم جزایری

342 - خانم ساسانی

343 - خانم درگاهی

344 - خانم کاشانی

345 - خانم طلائی پور

346 - خانم عمرانی

347 - خانم فخیمی

348 - خانم قادری

349 - خانم افخم

350 - خانم گنابادی 1

351 - خانم گنابادی 2

352 - خانم گنابادی 3

353 - خانم گنابادی 4

354 - خانم گنابادی 5

355 - خانم گنابادی 6

356 - خانم گنابادی 7

357 - خانم گنابادی 8

358 - خانم گنابادی 9

359 - خانم لطیفی

360 - خانم نوری

 361 - خانم هادی پور

 362 - خانم باغبانی

 363 - خانم فلاح پور

 364 - خانم میرمحمدی

365 - خانم سالاری

366 - خانم خلوزانی

367 - خانم جلیلیان

368 - خانم طاهرنژاد

369 - خانم کاظمی

370 - خانم عبدالله زاده 1

371 - خانم عبدالله زاده 2

372 - خانم عبدالله زاده 3

373 - خانم عبدالله زاده 4

374 - خانم عبدالله زاده 5

375 - خانم عبدالله زاده 6

376 - خانم امینی

377 - خانم شفازند

378 - خانم یزدانیان

379 - خانم زارع

380 - خانم پارسامهر 1

381 - خانم پارسامهر 2

382 - خانم فخر آبادی

383 - خانم قریب

384 - خانم نوروزی

385 - خانم ابیانه

386 - خانم سمیع نژاد

387 - خانم نوذری

388 - خانم درخشان پور١

389 - خانم درخشان پور 2

390 - خانم گلستانی

391 - خانم دادخواه

392 - خانم زرین قلم

393 - خانم کشفیان

394 - خانم پیازی

395 - خانم معروفی

396 - خانم سعیدی

397 - خانم طالب نژاد

398 - خانم احسان پور

399 - خانم پژمانی

400 - خانم پژمانی

401 - خانم کارگر 1

402 - خانم کارگر 2

403 - خانم کارگر 3

404 - خانم روستایی

405 - خانم شیخ

406 - خانم رهایی

407 - خانم شاهین پور 1

408 - خانم شاهین پور 2

409 - خانم شاهین پور 3

410 - خانم توسلی

411 - خانم دور اندیش

412 - خانم علیمی

413 - خانم قاسم نژاد

414 - خانم غفاری 1

415 - خانم غفاری 2

416 - خانم غفاری 3

417 - خانم غفاری 4

418 - خانم غفاری 5

419 - خانم غفاری 6

420 - خانم غفاری 7

421 - خانم غفاری 8

422 - خانم غفاری 9

423- خانم نهاوندی

424 - خانم اله یاری

425 - خانم فکوری

426 - خانم شعبان

427- خانم فالگو ١

428- خانم فالگو ٢

429 - خانم فالگو ٣

430 - خانم فالگو ۴

431 - خانم فالگو ۵

432 - خانم روزبهانی

433 - خانم درخشانی

434 - خانم روشن

435 - خانم کریم پور

436 - خانم ابدال

437 - خانم موسویان ١
f
438 - خانم موسویان ٢

439 - خانم موسویان ٣

440 - خانم موسویان ۴

441 - خانم صارمی

442 - خانم رحیمی

443 - خانم آتقشی

444 - خانم پارسا مهر

445 - خانم فقیهی

446 - خانم حسینی

447 - خانم گیوه چی

448 - خانم فرید

449 - صادق پور

450 - خانم کسائی ١

451 - خانم کسائی ٢

452 - خانم کسائی ٣

453 - خانم کسائی ۴

454 - خانم کسائی ۵

455 - خانم کسائی ۶ **

456 - منتظران مهدی 31

457 - منتظران مهدی 32

458 - منتظران مهدی 33

459 - کنتظران مهدی 34

460 - منتظران مهدی 35

461 - منتظران مهدی 36

462 - منتظران مهدی 37

463 - منتظران مهدی 38

464 - خانم بهار روزهای عاشقی 2

465 - خانم بهار روزهای عاشقی 3

466 - منتظران مهدی 39

467 - محب مهدی 1

468 - محب مهدی 2

469 - محب مهدی 3

470 - محب مهدی 4

471 - محب مهدی 5

472 - محب مهدی 6

473 - محب مهدی 7

474 - محب مهدی 8

475 - محب مهدی 9

476 - محب مهدی 10

477 - محب مهدی

478 - محب مهدی

479 - محب مهدی

480 - محب مهدی

481 - محب مهدی

482 - محب مهدی

483 - محب مهدی

484 - محب مهدی

485 - محب مهدی

486 - محب مهدی

487 - محب مهدی

488 - محب مهدی

489 - محب مهدی

490 - محب مهدی

491 - محب مهدی

492 - محب مهدی

493 - محب مهدی

494 - محب مهدی

495 - محب مهدی

496 - محب مهدی

497 - محب مهدی

498 - محب مهدی

499 - محب مهدی

500 - محب مهدی

501 - محب مهدی

502 - محب مهدی

503 - محب مهدی

504 - محب مهدی

505 - محب مهدی

506 - محب مهدی

507 - محب مهدی

508 - محب مهدی

509 - محب مهدی

510 - محب مهدی

511 - محب مهدی

512 - محب مهدی

513 - محب مهدی

514 - محب مهدی

515 - محب مهدی

516 - محب مهدی

517 - محب مهدی

518 - محب مهدی

519 - محب مهدی

520 - محب مهدی

521 - محب مهدی

522 - محب مهدی

523 - محب مهدی

524 - محب مهدی

525 - محب مهدی

526 - محب مهدی 60

527 - محب مهدی 61

528 - محب مهدی 62

529 - محب مهدی 63

530 - محب مهدی 64

531 - خانم سیاهپوش

532 - خانم کریم زاده

533 - خانم ابیانه

534 - خانم طوسی

535 - خانم صیرفی

536 - خانم همسفر

537 - خانم عزیز پوران

538 - خانم پور عراقی

539 - خانم شیرازی

540 - خانم روشن

541 - آقای ابوالفضل زبر جد

542 -  خانم سر سودا

543 - جناب عبد عاصی

544 - خانم خاکپور

 

 

 

/ 88 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عمه

موسی کلیم الله بود امام حسین علیه السلام نیز کلیم الله بود چرا که مخاطب آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنة .... است. بحار الانوار – ج44- ص218

عمه

رُوِیَ عَن عَلِیِّ ابنِ مُحَمَّدِ الهادی صَلَواتُ اللهُ عَلَیهِمَا قالَ: «الْمَقَادِیرُ تُرِیکَ مَا لَمْ یَخْطُرْ بِبَالِکَ، النَّاسُ فِی الدُّنْیَا بِالْأَمْوَالِ وَ فِی الْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ» [بحارالانوار جلد۷۵ صفحه ۳۶۹] از فرمایشات امام هادی صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند: آنچه را که تقدیر الهی است و خداوند آن را برای شما انسان‌ها مقدر می‌کند، به شما چیزی را نشان می دهد که به خاطره شما خطور نکرده باشد.

مترصد

سلام علیکم ختم سری سی و سوم قرآن سهم شما جزء ( 16 ) مهلت قرائت 1 الی 31 تیر ماه 1391 (از ایتدای تیر ماه ۹۰ مهلت قرائت یکماهه میباشد) ملتمس دعا یاالله... [گل]

عمه

سلام.عیدت مبارک .انشالله حضرت عیدی خوبی عنایت نماید.ادرسموتغییردادم لطفا جایگزین بفرماtooshkeh.persianblog.ir

عمه

به مناسبت میلاد امام حسین (ع) ای که فطرس از تو بگرفته مقام ای که باشد بر تو از خالق سلام من چگونه وصف تو باید کنم تو نگنجی در هزار و صد کلام

زهره

سلام خوب هستید؟ ممنون از لطف شما هرسال پربار تر میشه اینجا و گویا باز هم بنده جا موندم

زهره

اهیاد شعبانیه مبارک

زهره

اعیاد شعبانیه مبارک[نیشخند]

سلام پسر عموی عزیزم نیمه شعبان مبارک و التماس دعا

باباعظیمی

سلام پسر عموی عزیزم نیمه شعبان مبارک و التماس دعا