یار جانی

به نام حضرت دوست


چه زیبا و بجا فرموده مولوی:


در اين عمری که ميدانی

فقط چندت تو مهمانی!


به جان و دل تو عاشق باش

رفيقان را مراقب باش


مراقب باش ﺗﻮ به آنی،

دل موری نرنجانی


که در آخر تو ميمانی و

مشتی خاک که از آنی


دلا ياران سه قسمند گر بدانی

زبانی اند و نانی اند و جانی


به نانی نان بده از در برانش

محبت کن به ياران زبانی


وليکن يار جانی را نگه دار

به پايش جان بده تا ميتوانیدر پناه حضرت دوست

/ 0 نظر / 105 بازدید