هشتمین طرح ختم صلوات

لیست اول:

1 - خانم میدا
2 - خانم آناهیل 1
3 - خانم آناهیل 2
4- خانم آناهیل  3
5 - خانم آناهیل 4
6 - خانم آناهیل 5
7 - خانم آناهیل 6
8 - خانم آناهیل 7
9 - خانم آناهیل 8
10 - خانم آناهیل 9
11 - خانم آناهیل 10
12 - خانم آناهیل 11
13 - خانم آناهیل 12
14 - خانم آناهیل 13
15 - خانم آناهیل 14
16 - خانم آناهیل 15
17 - خانم آناهیل 16
18 - خانم آناهیل 17
19 - خانم آناهیل 18
20 - خانم آناهیل 19
21 - خانم آناهیل 20
22 - خانم آناهیل 21
23 - خانم آناهیل 22
24 - خانم آناهیل 23
25 - خانم آناهیل 24
26 - خانم آناهیل 25
27 - خانم رعنا
28 -  مادر بزرگوار
29 - خانم مائده
30 - خانم آناهیل 26
31 - خانم آناهیل 27
32 - خانم مریم شیبانی
33 - خانم نشاط مصلحی
34 - خانم الی شا
35 - خانم محترم رضایی
36 - خانم کلثوم
37 - خانم بابکان
38 - خانم زمانپور
39 - خانم نرگس
40 - خانم مولایی
41 - خانم قریشی
42 - خانم کبیری
43 - خانم طوفان
44 - خانم طبری
45 - خانم وحیدی
46 - خانم سادات
47 - خانم بارفروش
48 - خانم مهشید
49 - خانم صیادی
50 - خانم صناعت
51 - ربابه
52 - خانم آرامش
53 - شرمنده شهدا
54 - من تنها
55 - خانم عقیق
56 - خانم افسانه
57 - خانم تابان
58 - خانم شمشیری
59 - خانم قاسم تبار
60 - خانم شهدایی
61 - خانم مرتضی پور
62 - خانم ربابه
63 - خانم فاطمه
64 - خانم تهمینه سمیعی
65 - خانم فاطمه حسینی نیا
66 - خانم فاطمه نوروز پور
67 - خانم سبحانی
68 - خانم مریم کریمی
69 - خانم فرخنده اکبری
70 - خانم مریم فرهادی
71 - خانم سحر ابوالفتحی
72 - خانم سامره تقی زاده
73 - خانم اسما عارفی
74 - خانم معصومه علیزاده
75 - خانم حسنا حیدری
76 - خانم زهرا مدد زاده
77 - خانم زینب مدد زاده
78 - خانم نجمه زارع
79 - خانم فاطمه سقایی
80 - خانم محبوبه رودکی
81 - خانم کوثر بکتاش
82 - خانم خدیجه رضوانی
83 - منتظر 1
84 - منتظر 2
85 - منتظر 3
86 - منتظر 4
87 - منتظر 5
88 - منتظر 6
89 - منتظر 7
90 - منتظر 8
91 - منتظر 9
92 - منتظر 10
93 - منتظر 11
94 - منتظر 12
95 - منتظر 13
96 - منتظر 14
97 - منتظر 15
98 - منتظر 16
99 - منتظر 17
100 - منتظر 18
101 - منتظر 19
102 - منتظر 20
103 - من 1
104 - من 2
105 - من 3
106 - شیدای یار
107 - خانم دخترک
108 - خانم باران
109 - خانم زهرا
110 - حاج رضوان
111 - خانم نرگس الهی ×
112 - مادر خانم نرگس الهی
113 - خانم الهه الهی
114 - خانم مهدیه الهی
115 - خانم کسائی ١
116 - خانم کسائی ٢
117 - خانم کسائی ٣
118 - خانم کسائی ۴
119 - خانم کسائی ۵
120 - خانم کسائی ۶
121 - خانم کسائی 7
122 - خانم ابدال
123 - خانم درخشانی
124 - خانم کریم پور
125 - خانم شعبان
126 - خانم روشن
127 - خانم فالگو  ١
128 - خانم فالگو  ٢
129 -  خانم فالگو  ٣
130 - خانم فالگو  ۴
131 - خانم فالگو  ۵
132 - خانم فالگو  6
133 - خانم  عجم
134 - خانم اله یاری
135 - خانم آتقشی
136 - خانم فکوری
137 خانم فقیهی
138 - خانم روزبهانی
139 - خانم حسینی
140 - خانم پارسا مهر
141 - خانم  صارمی
142 - خانم روشن
143 - خانم گیوه چی
144- خانم کریم پور
145 - خانم ابدال
146 - خانم شعبان 
147 - خانم فالگو  ١
148 - خانم فالگو  ٢
149 - خانم فالگو  ٣
150 - خانم فالگو  ۴
151 - خانم فالگو  ۵
152 - خانم فالگو  6
153 - خانم موسویان ١
154 - خانم موسویان ٢
155 - خانم موسویان ٣
156 - خانم رحیمی
157 - خانم فرید
158 - صادق پور
159 - خانم کاشانی
160 - خانم فروتن
161 - خانم غلامی
162 - خانم رهبر
163 - خانم پایدار
164 - خانم جمالی
165 - خانم خراسانی
166 - خانم ال طاها
167 - خانم معیری
168 - خانم تولائی
169 - خانم فخری
170 - خانم محبوب
171 - خانم آشتی خواه
172 - خانم نصرتی
173 - خانم فاضلی
174 - خانم سمیعی
175 - خانم اسکندری ١
176 - خانم اسکندری ٢
177 - خانم قاسمی
178 - خانم طاهرخانی
179 - خانم  جعفری 1
180 - خانم  جعفری 2
181 - خانم  جعفری 3
182 - خانم  جعفری 4
183 - خانم  جعفری 5
184 - خانم جلیلی
185 - خانم  باغانی
186 - خانم ابراهیمی ١
187 - خانم ابراهیمی ٢
188 - خانم ابراهیمی ٣
189 - خانم سلیمانی
190 - خانم  جابلاقی
191 - خانم احمدی
192 - خانم میثاقی
193 - خانم میرداماد
194 - خانم پژوهنده
195 - خانم تاری
196 - خانم خرده دان
197 - خانم حسنی ١
198 - خانم حسنی ٢
199 - خانم شمس
200 - خانم کریمی
201 - خانم حاج محمدی
202 - خانم  یونسی
203 - خانم نادری
204 - خانم باقری ١
205 - خانم باقری ٢
206 - خانم باقری ٣
207 - خانم باقری ۴
208 - خانم باقری ۵
209 - خانم باقری ۶
210 - خانم باقری ٧
211 - خانم باقری ٨
212 - خانم باقری ٩
213 - خانم باقری ١٠
214 - خانم باقری ١١
215 - خانم باقری ١٢
216 - خانم باقری 13
217 - خانم متلائی 1
218 - خانم متلائی 2
219 - خانم محمودیان
220 - خانم عزیزی1
221 - خانم عزیزی2
222 - خانم توکلی
223 - خانم اطهاری
224 - خانم طاهری
225 - خانم احمدی
226 - خانم رجبی
227 - خانم معصومی
228 - خانم سخائی
229 - خانم دهنوی
230 - خانم اله پناه
231 - خانم داوری
232 - خانم فاطمی
233 - خانم کسمائی 1
234 - خانم کسمائی 2
235 - خانم کسمائی 3
236 - خانم کسمائی 4
237 - خانم کسمائی 5
238 - خانم  سلطانی
239 - خانم مختاری
240 - خانم محجوب
241 - خانم شاهسون
242 - خانم کوشائی
243 - خانم کشوری
244 - خانم رمضانی ١
245 - خانم رمضانی ٢
246 - خانم رمضانی ٣
247 - خانم رمضانی ۴
248 - خانم رمضانی ۵
249 - خانم رمضانی ۶
250 - خانم رمضانی ٧
251 - خانم رمضانی 8
252 - خانم رمضانی 9
253 - خانم میرعماد
254 - خانم پور حسن
251 - خانم مهرآذین
252 - خانم خلج
253 - خانم سلیمی
254 - خانم مسعودنژاد
255 - خانم  کیان مهر
256 - خانم شمس آبادی ١
257 - خانم شمس آبادی ٢
258 - خانم شمس آبادی ٣
259 - خانم شمس آبادی ۴
260 - خانم شمس آبادی ۵
261 - خانم شمس آبادی ۶
262 - خانم شمس آبادی ٧
263 - خانم شمس آبادی ٨
264 - خانم شمس آبادی ٩
265 - خانم  علام نژاد
266 - خانم عبائی
267 - خانم کمالی
268 - خانم آریان پور
269 - آقای آریان پور
270 - خانم فرید
271 - خانم طاهری
272 - خانم یونسی
273 - آقای یونسی
274 - خانم گلپایگانی
275 - خانم تقی زاده
276 - خانم مختوم 1
277 - خانم مختوم 2
278 - خانم مختوم 3
279 - خانم طاووسی
280 - خانم کریم پور 1
281 - خانم کریم پور 2
282 - خانم کریم پور 3
283 - خانم کریم پور 4
284 - خانم حکیم پور 5
285 - خانم خان علی
286 - خانم شعرباف
287 - خانم بهروزی
288 - خانم  حسنی
289 - خانم تمنائی
290 - خانم رمضانی
291 - خانم منصوری
292 - خانم فیض آبادی
293 - خانم داداش زاده
294 - خانم جوهری
295 - خانم حکیم پور
296 - خانم حکیم پور
297 - خانم حکیم پور
298 - خانم حکیم پور
299 - خانم حکیم پور
300 - خانم پورزند
301 - رحمان نژاد
302 - خانم  رستگار1
303 - خانم رستگار2
304 - خانم اسدی
305 - خانم جزایری
306 - خانم ساسانی
307 - خانم کاشانی
308 - خانم طلائی پور
309 - خانم عمرانی
310 - خانم لطیفی
311 - خانم نوری
312 - خانم هادی پور
313 - خانم باغبانی

لیست دوم :

314 - خانم فخیمی
315 - خانم قادری
316 - خانم افخم
317 - خانم گنابادی 1
318 - خانم گنابادی 2
319 - خانم گنابادی 3
320 - خانم گنابادی 4
321 - خانم گنابادی 5
322 - خانم گنابادی 6
323 - خانم گنابادی 7
324 - خانم گنابادی 8
325 - خانم فلاح پور
326 - خانم میرمحمدی
327 - خانم سالاری
328 - خانم خلوزانی
329 - خانم جلیلیان 1
330 - خانم جلیلیان2
331 - خانم طاهرنژاد
332 - خانم کاظمی
333 - خانم عبدالله زاده 1
334 - خانم عبدالله زاده 2
335 - خانم عبدالله زاده 3
336 - خانم عبدالله زاده 4
337 - خانم عبدالله زاده 5
338 - خانم امینی
339 - خانم شفازند
340 - خانم یزدانیان
341 - خانم زارع
342 - خانم پارسامهر 1
343 - خانم پارسامهر 2
344 - خانم فخر آبادی
345 - خانم قریب
346 - خانم نوروزی
347 - خانم ابیانه
348 - خانم سمیع نژاد
349 - خانم نوذری
350 - خانم درخشان پور1
351 - خانم درخشان پور 2
352 - خانم گلستانی
353 - خانم  دادخواه
354 - خانم زرین قلم
355 - خانم کشفیان
356 - خانم پیازی
357 - خانم معروفی
358 - خانم سعیدی
359 - خانم طالب نژاد
360 - خانم حسان پور
361 - خانم  پژمانی
362 - خانم پژمانی
363 - خانم کارگر 1
364 - خانم کارگر 2
365 - خانم کارگر 3
366 - خانم روستایی
367 - خانم شیخ
368 - خانم رهایی
369 - خانم شاهین پور 1
370 - خانم شاهین پور 2
371 - خانم شاهین پور 3
372 - خانم توسلی
373 - خانم غفاری 1
374 - خانم غفاری 2
375 - خانم غفاری 3
376 - خانم غفاری 4
377 - خانم غفاری 5
378 - خانم دور اندیش
379 - خانم نهاوندی
380 - خانم علیمی
381 - خانم الهه
382 - خانم  قاسم نژاد
383 - خانم مهناز
384 - خانم مولایی
385 - خانم پری هوشیار
386 - خانم حمیده جلالی نیا
387 - خانم علیجانی
388 - خانم طبری
389 - خانم زمانپور
390 - خانم رنجبر
391 - خانم قریشی
392 - خانم شاهی
393 - خانم بیرانوند
394 - آقا شهرام
395 - منتظر ظهور
396 - سلماء
397 - کریمی 28
398 - شیما
399 - آقا مهدی
400 - خانم ز. عزیزی
401 - خانم مشکوة
402 - خانم فاطیما جوهری
403 - خانم خالقی فر
404 - خانم ناهید فلاح
405 - خانم طهورا
406 - بنده ی خدا
407 - خانم م مریم
408 - پاک. مقدس
409 - نیکبخت
410 - خانم اشرف 1
411 - خانم اشرف 2
412 - خانم اشرف 3
413 - خانم اشرف 4
414 - خانم مهدیه جعفری
415 - خانم معصومه فیضی
416 - خانم هدیه
417 - خانم مرادی
418 - خانم هانیه
419 - خانم مهری 1
420 - خانم مهری 2
421 - خانم سوری
422 - خانم تندرو
423 - خانم تاری
424 - خانم اخگری
425 - خانم طاهریان
426 - خانواده آتش پنجه1
427 - خانواده آتش پنجه 2
428 - خانواده آتش پنجه 3
429 - خانم سامانی
430 - آقای غلامعلی نژاد
431 - مناجات
432 - آقا علی محمدی
434 - خانم صدیقه
435 - خانم راضیه
426 - خانم استیری
427 - خانم طاهره
428 - خانم مرادی  1
429 - خانم مرادی  2
430- آقای علیرضا ازابی
431 - کنیز فاطمه (س) 1
432 - کنیز فاطمه (س) 2
433 - کنیز فاطمه (س) 3
434 - کنیز فاطمه (س) 4
435 - کنیز فاطمه (س) 5
436 - کنیز فاطمه (س) 6
437 - کنیز فاطمه (س) 7
438 - کنیز فاطمه (س) 8
439 - کنیز فاطمه (س) 9
440 - کنیز فاطمه (س) 10
441 - کنیز فاطمه (س) 11
442 - کنیز فاطمه (س) 12
443 - کنیز فاطمه (س) 13
444 - کنیز فاطمه (س) 14
445 - کنیز فاطمه (س) 15
446 - کنیز فاطمه (س) 16
447 - کنیز فاطمه (س) 17
448 - کنیز فاطمه (س) 18
449 - کنیز فاطمه (س) 19
450 - کنیز فاطمه (س) 20
451 - کنیز فاطمه (س) 21
452 - کنیز فاطمه (س) 22
453 - کنیز فاطمه (س) 23
454 - کنیز فاطمه (س) 24
455 - کنیز فاطمه (س) 25
456 - کنیز فاطمه (س) 26
457 - کنیز فاطمه (س) 27
458 - کنیز فاطمه (س) 28
459 - خانم شکیبا
460 - نرگس منتظر 1
461 - نرگس منتظر 2
462 - صافات
463 - مریم منتظر
464 - حدیث انتظار
465 - یاس نبی
466 - حیران
467 - تمنا
468 - آقای شهاب منتظر
469 - آقای شهاب منتظر
470 - آقای شهاب منتظر
471 - آقای شهاب منتظر
472 - آقای شهاب منتظر
473 - آقای شهاب منتظر
474 - آقای شهاب منتظر
475 - آقای شهاب منتظر
476 - آقای شهاب منتظر
477 - آقای شهاب منتظر
478 - آقای شهاب منتظر
479 - آقای شهاب منتظر
480 - آقای شهاب منتظر
481 - آقای شهاب منتظر
482 - آقای شهاب منتظر
483 - آقای شهاب منتظر
484 - آقای شهاب منتظر
485 - آقای شهاب منتظر
486 - آقای شهاب منتظر
487 - آقای شهاب منتظر
488 - آقای شهاب منتظر
489 - آقای شهاب منتظر
490 - آقای شهاب منتظر
491 - آقای شهاب منتظر
492 - آقای شهاب منتظر
493 - آقای شهاب منتظر
494 - آقای شهاب منتظر
495 - آقای شهاب منتظر
496 - آقای شهاب منتظر
497 - آقای شهاب منتظر
498 - آقای شهاب منتظر
499 - آقای شهاب منتظر
450 - آقای شهاب منتظر
451 - آقای شهاب منتظر
452 - آقای شهاب منتظر
453 - آقای شهاب منتظر
454 - آقای شهاب منتظر
455 - آقای شهاب منتظر
456 - آقای شهاب منتظر
457 - آقای شهاب منتظر
458 - آقای شهاب منتظر
459 - آقای شهاب منتظر
460 - آقای شهاب منتظر
461 - آقای شهاب منتظر
462 - آقای شهاب منتظر
463 - آقای شهاب منتظر
464 - آقای شهاب منتظر
465 - آقای شهاب منتظر
466 - آقای شهاب منتظر
467 - آقای شهاب منتظر
468 - آقای شهاب منتظر
469 - آقای شهاب منتظر
470 - آقای شهاب منتظر
471 - آقای شهاب منتظر
472 - آقای شهاب منتظر
473 - آقای شهاب منتظر
474 - آقای شهاب منتظر
475 - آقای شهاب منتظر
476 - آقای شهاب منتظر
477 - آقای شهاب منتظر
478 - آقای شهاب منتظر
479 - خانم ملیکا
480 - خادم کریمه اهل بیت
481 - تقدیر
482 - بی سیم چی
483 - خانم زمان پور
484 - خانم زمان پور
485 - خانم زمان پور
486 - خانم زمان پور
487 - خانم زمان پور
488 - خانم زمان پور
489 - خانم زمان پور
490 - خانم زمان پور
491 - خانم زمان پور
492 - خانوم ث

494 - خانم anam
495 - خانم مانیل
496 - آل یاسین 1
497 - آل یاسین
498 - آل یاسین
499 - آل یاسین
500 - آل یاسین
501 - آل یاسین 6
502 - کنیز فاطمه سلام الله علیها 1
503 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
504 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
505 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
506 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
507 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
508 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
509 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
510 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
511 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
512 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
513 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
514 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
515 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
516 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
517 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
518 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
519 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
520 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
521 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
522 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
523 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
524 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
525 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
526 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
527 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
528 - کنیز فاطمه سلام الله علیها
529 - کنیز فاطمه سلام الله علیها 28
530 - محب سکینه
532 - خانم nargasi
533 - zolfaghar21
534 - tahagool
535 - yuono66
536 - maniii
537 - goran
538 - hosyn_hosyny
539 - yuka
540 - ali_top_206lk
541 - منجی
542 - niyayash
543 - آقای رضا
544 - خانم سیده آمنه پیروان
545 - خانم سیده صغری کاظمی
546 - آقای محرم کریمی
547 - خانم سلیمه کریمی
548 - خانم صفورا کریمی
549 - خانم حدیث کریمی
550 - خانم زینب کریمی
551 - آقای کاظم شیری
552 - خانم صدیقه زاهدی
553 - خانم مریم چراغی
554 - خانم فاطمه خلیلی
555 - خانم زهرا یوسفی
556 - خانم اعظم طالبی
557 - خانم فاطمه جعفری
558 - خانم کبری باقری
559 - کنیز فاطمه 1
560 - کنیز فاطمه
561 - کنیز فاطمه
562 - کنیز فاطمه 4
563 - خانم سیده
564 - سالک
565 - عهد آسمانی
566 - عهد آسمانی
567 - استاد محمدی
568 - یاس بهشتی
569 - خانم سودابه
570 - خانم مریم
571 - خانم طاهره
572  - خانم ایران
573 - خانم مریم
574 - خانم فاطمه
575 - خانم سیمین
576 - خانم آذر
577 - خانم زهرا
578 - خانم بتول
579 - خانم مریم
580 - rezabh
581 - قلب سلیم
582 - شکوه انتظار
583 - شکوه انتظار
584- آقای  سید علی
585 - شهید علی
589 - شهید حسن "
590 - خانم منصوره ( دختر شهید علی)
591 - خانم افسانه ( دختر شهید علی)
592 - همسر شهید علی
593 - خانم مریم ( عروس محترم شهید علی)
594 - پدر شهید حسن
595 - مادر شهید حسن
596 - خانم فاطمه ( همکار مومن اداره)
597 - خانم سر سودا
598 - یا لیلی
599 - یا لیلی
600 - یا لیلی
601 - یا لیلی
602 - یا لیلی
603 - یا لیلی
604 - یا لیلی
605 - یا لیلی
606 - یا لیلی
607 - یا لیلی
608 - یا لیلی
609 - یا لیلی
610 - یا لیلی
611 - یا لیلی
612 - خانم بهار
613 - خانم بهار
614 - اقای ایمان
615 -
616 -
617 -
618 -
619 -
620 -
621 -
622 -
623 -
624 -
625 -
626 -  سید محسن


 

/ 76 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سادات

سلام الان میتون در ختم صلوات شما ثبت نام کنم . باتشکر

علی(معلم)

سلام اخوی التماس دعا....... اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

منتظر

امام صادق - عليه السّلام - فرمود: قرآن عهدنامه خدا به سوي خلقش است، پس سزاوار است که مسلمان به عهدنامه خدا نگاه کند ... می خواهم لااقل برای یک بار هم که شده دستور العمل و عهد نامه ام با خدا را بخوانم ! که بدانم از خودم ... لااقل کمی ... قرآن را باز می کنم این بار فقط به زبان مادری و چشم دل ... می خواهم واژه واژه اش را نفس بکشم فرصت کم است تا شب امتحان وقتی نمانده ... اگر برای رفوزه شدن در دنیا نیامده اید شما هم آستین همت بالا بزنید تا هر ماه فقط ترجمه ی یک جز از قرآن را با هم بخوانیم و بیاموزیم هر آن چه باید را... تا 15 خردادماه فرصت داری فقط ترجمه ی یک جز از کلام الله را بخوانی و ره توشه ی سفر برداری برای زندگیت سعادتی ست اگر همراه شوی و دیگران را هم همراه کنی چشم به راهیم...

شمس

سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد " تمام آب ها را گریستم ! امّا . . . این جاده آئینه نشده انگار ! به گل نشسته پاهایم ! و حالا دارم تمام انتظار ها را می کشم بر لوح محزون دلم ! " این بار با احترام دعوتید به پست 75 این قدمگاه . . .

يوسف

سلام... ما توفيق نداشتيم اما شما و كاراتونو دوست داريم... ما رو جزو محبين محبين مهدي عج اقلا بنويسن شايد... ديده بان برج مينو

فاطمه

سلام شهادت جانسوز امام هادی(ع) رو به شما تسلیت میگم

فاطمه

سلام شهادت جانسوز امام هادی(ع) رو به شما تسلیت میگم

بازباران

باسلام به جای شماهم دراین ایام سخت انتخابات به روز میشویم.التماس دعا

بانوی بی نشان

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست گرامی ممنونم از محبت شما که هنوزهم وبلاگ من را در وبلاگ خود دارید من چند وقتی نبودم دور را دور وبلاگ را به روز میکردم التماس دعا خدا حافظ.[گل]